O projektu

Výzkum Karlova byl dílčí aktivitou realizovanou v rámci projektu Sídelní a krajinný prostor jako odraz kulturního dědictví a paměti národa (č. DF12P01OVV008), podpořeného v letech 2012 až 2014 Ministerstvem kultury České republiky v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI). Více o projektu zde.

Na výzkumu Karlova se za pomoci pamětníků podílel tým Katedry antropologie FF ZČU ve složení: Petra L. Burzová, Ilona Dvořáková, Ondřej Hejnal, Michal Růžička a Laco Toušek.

Poděkování

Bohuslav Kural, Jiří Zýka a Ladislav Fiala. Věra Folprechtová, František Franče, Jan Herejk, Věra Končelíková, Karel Kožíšek st., manželé Kučerovi, Miroslav Kugler, Miroslav Luňák, rodina Malinových, Alžběta Nečesalová, Alois Němec, Hana Páníková, Stanislav Picka, Ladislav Prokop, Vladislav Rieger, Jaroslava Rosolová, Václav Růžek, Jiří Sochor, Jana Vacková, Pavel Žorna, Vladimír Zýka, Narcisa Matoušková, Josef Milí, Michal V. Partyngl, Jaroslava Petržálková, Miroslav Přerost, Miroslav Rejch, Marie Rejchová, Josef Říhánek, Jan Sladký, Jana Šantorová, Miroslav Štětina, Jana Vavříková, Jaroslava Vlčková, Václava Čatičová, Miloslav Háha, Jiří Hořánek, Drahomíra Kaprhálová, Věra Korbelová, Jaroslava Kripnerová a další Karlováci.

Eva Aubrechtová, Petra Bartáková, Anna Becková, Lukáš Bellada, Tomáš Bernhardt, Petr Domanický. Tereza Dvořáková, Miroslav Eisenhammer, David Foud, Karel Foud, Alena Frantová, Aleš Hejna, Monika Hertlová, Tomáš Hirt, Martin Jemelka, Markéta Kasalová, Radovan Kodera, Vladimír Krátký, Jitka Křížová, Helena Koubková, Lubomír Lupták, Marie Maderová, Jan Mergl, Ivana Michnerová, Tomáš Moravec, Oldřich Morys, Jaroslav Nedvěd, Ladislava Nohovcová, Štěpánka Pflegerová, Barbora Plecháčková, Adam Skála, Klára Strohsová, Jiřina Todorovová, Iva Tománková, Aleš Turnovec, Marta Ulrychová, Jitka Vlasáková, Olga Vránková, Jiří Woitsch, Tereza Zíková, Josef Zýka.

Archiv města Plzně, Bistro Kantýna, Knihovna Etnologického ústavu, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, Národní archiv v Praze, Státní oblastní archiv v Plzni – Plzeň centrála a pracoviště, Klášter u Nepomuku, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Techmania Science Center o. p. s., Západočeské muzeum v Plzni – Oddělení novějších dějin, Oddělení výstavnictví a Národopisné muzeum Plzeňska.

Publikace

Karlov mezi industriální a postindustriální společnost

Laco Toušek, Petra L. Burzová, Ilona Dvořáková, Michal Růžička
Plzeň: Západočeská univerzita, 2014
ISBN 978-80-261-0422-3

Publikace založená na dlouhodobém terénním výzkumu se zabývá zaniklou dělnickou kolonií Karlov v Plzni zdemolovanou koncem 80. let 20. století. Cílem je poukázat na význam narativů o minulé zkušenosti pro porozumění současné aktérské konceptualizace (sociálního) prostoru a jeho proměnám ve dvacátém a jednadvacátém století. Autoři se domnívají, že ačkoli materiálně Karlov neexistuje, tak jeho kolektivní reprezentace nabízejí aktérům referenční rámec, skrze který je možné pochopit a kriticky reflektovat současný prostorový i sociální řád. Konkrétní témata, kterým se věnují, jsou prostor, válka, bydlení, každodennost a kolektivní identita.

Publikace je volně ke stažení ve formátu PDF zde.

V Plzni na Karlově (katalog k výstavě)

Petra L. Burzová, Ilona Dvořáková, Ondřej Hejnal, Michal Růžička a Laco Toušek
Plzeň: Západočeská univerzita, 2013
ISBN 978-80-261-0314-1

Katalog k výstavě „V Plzni na Karlově“ představuje téměř 80 let historie čtvrti, která se nacházela mezi Jižním (dříve Říšským) předměstím a letištěm na Borech v Plzni. Dnes již zaniklou dělnickou kolonii, vystavěnou pro Škodovy závody v letech 1910—1913 fi rmou Müller a Kapsa, tvořilo 10 bloků ulic s 217 domy, ve kterých žilo až 3 600 obyvatel. Karlov po dobu své existence tvořil relativně (prostorově i sociálně) uzavřenou sídelní strukturu s vlastní občanskou vybaveností, která dala vzniknout specifi cké identitě „Karlováků“, jež i přes demolici lokality v 80. letech 20. století  dodnes přetrvává v paměti původních obyvatel.

Katalog doplňuje výstavu „V Plzni na Karlově“, která se uskutečnila ve dnech 2. 10. — 30. 11. 2013 v Národopisném muzeu Plzeňska.

Ve formátu PDF volně ke stažení zde.

Další projektové výstupy

Publikace v impaktovaných časopisech:

Burzová, Petra, Ilona Dvořáková, Ondřej Hejnal, Michal Růžička, and Laco Toušek (2013): Dělnická Kolonie Karlov: Místo, Paměť a Identita. Český Lid 100(3): 259–279.

Publikace v recenzovaných časopisech:

Burzová, Petra, Ilona Dvořáková, Ondřej Hejnal, Michal Růžička a Laco Toušek (2014): Prostor paměti a prostor míst: Reprezentační strategie společenstva vzpomínání v postindustriálním městě. Sociální studia 10 (3), 107-126.

Mapa:

Burzová, Petra, Ilona Dvořáková, Ondřej Hejnal, Michal Růžička a Laco Toušek (2013): Mapa dělnické kolonie Karlov (Plzeň) v letech 1930 a 1950: Komparace sociodemografických ukazatelů.

Konference:

Burzová, Petra, Ilona Dvořáková, Ondřej Hejnal, Michal Růžička a Laco Toušek (2013): Zaniklá dělnická kolonie Karlov v etnografické perspektivě. Příspěvek na konferenci Tenkrát na západě (Čech), 23. 4. 2013 Západočeské muzeum v Plzni.

Výstava:

Burzová, Petra, Ilona Dvořáková, Ondřej Hejnal, Michal Růžička, a Laco Toušek (2013): V Plzni na Karlově, Národopisné muzeum Plzeňska, 2. řijna – 31. listopadu 2013.